Zarzuty za naruszenie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego.

Jednej osobie prokurator  przedstawił  zarzuty w sprawie dotyczącej naruszenia obowiązków w Wydziale Skarbu Urzędu Miasta Gdańska w związku z zaniechaniem dochodzenia w terminie roszczenia należnego Gminie Miasta Gdańsk.

Wszczęte w marca 2017 roku w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku śledztwo zostało zainicjowane zawiadomieniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Zarzut popełnienia czynów  z art. 231 § 3 k.k. (zagrożonego karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2) oraz z art. 231 § 1 k.k. (zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3) prokurator przedstawił pełniącej obowiązki Zastępcy Dyrektora Wydziału Skarbu Kierownikowi Referatu Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Gdańska.

W marcu 2007 roku weszła w życie uchwała Rady Miasta Gdańska przyjmująca  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pasa Nadmorskiego rejonu ulic Czarny Dwór, Hallera w Gdańsku. W uchwale tej przyjęto 30%  jednorazową opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Teren objęty planem był w użytkowaniu wieczystym  firmy Invest Komfort S.A., która w 2009 roku zbyła go.

W związku ze zbyciem nieruchomości Gminie przysługiwała określona w uchwale opłata.

W oparciu o zebrany w toku postępowania materiał dowodowy ustalono, że podejrzana nieumyślnie naruszyła swoje obowiązki poprzez zaniechanie w okresie od września 2009 roku do 12 marca 2012 roku  skutecznego wszczęcia w terminie do 5 lat postępowania administracyjnego. Doprowadziła w ten sposób  do przedawnienia możliwości ustalenia wysokości należności od firmy Invest Komfort S.A., czym wyrządziła istotną szkodę Gminie Miasta Gdańsk.

Nadto wiedząc, że postępowanie w sprawie  opłaty  zostało zakończone decyzją o umorzeniu z powodu przedawnienia roszczenia  Gminy, w okresie od czerwca do listopada 2013 roku wykonywała czynności oraz polecała wykonywać czynności mające na celu ustalenie wysokości należności z tytułu opłaty planistycznej. Następnie 12 listopada 2013 roku wydała decyzję administracyjną w przedmiocie umorzenia postępowania z uwagi na brak wzrostu wartości nieruchomości. W ten sposób podejrzana działała na szkodę interesu  publicznego oraz Gminy.

Podejrzana nie przyznała się do popełniania zarzuconych jej czynów i odmówiła złożenia wyjaśnień.

Prokurator zastosował wobec podejrzanej środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 10 000 złotych oraz zawieszenia w czynnościach służbowych urzędnika samorządowego.