Uwzględnienie skargi prokuratury na uchwałę w sprawie opłat za usuwanie, holowanie i przechowywanie pojazdów

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem sygn. III SA/Gd 8/19 z dnia 14 marca 2019 r. uwzględniając zażalenie Prokuratury Rejonowej w Malborku uchylił uchwałę Rady Powiatu Malborskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. nr XXVII/268/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu malborskiego i za ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Prokuratura Rejonowa w Malborku zaskarżyła przedmiotową uchwałę w dniu 22 listopada 2018 r. W skardze prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały zarzucając jej rażące naruszenie przepisów prawa, w tym nieprawidłowe określenie granic swobody regulacyjnej przy ustalaniu stawek maksymalnych za przedmiotowe czynności.

Zaskarżenie uchwały wynikało z faktu, że przyjęte w niej stawki oscylując w górnych granicach maksymalnych stawek wskazanych w obowiązującym regulacjach, jednocześnie znacznie przewyższały rzeczywiste koszty usuwania i przechowywania pojazdów ponoszone przez Powiat, w tym cenę brutto uiszczaną za wykonanie takich usług. W ocenie prokuratury jedynymi przesłankami materialno – prawnymi wpływającymi na wysokość przyjętych opłat powinny być: konieczność sprawnej realizacji zadań z tego zakresu oraz ponoszone z tego tytułu faktyczne koszty. Tymczasem, jak wynikało z przeprowadzonej przez prokuratora analizy uzyskanych materiałów uchwalone stawki rażąco odbiegały od rzeczywistych kosztów ponoszonych za tego rodzaju czynności.

Grażyna Wawryniuk

pf Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku